Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ 
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

       Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần V, trong toàn thể cán bộ, Đảng viên. Đảng bộ trường ĐHNH TP. HCM xây dựng mục tiêu các nhiệm vụ nhiệm kỳ của Đảng bộ là: xây dựng tổ chức Đảng trong sạch có tính chiến đấu cao, thực hiện quy chế dân chủ thực sự trong Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, tập hợp đoàn kết để phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học với chất lượng ngày càng cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới của ngành, của đất nước.

     1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống

     - Đảng bộ khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới đất nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

     - Mỗi cán bộ, Đảng viên trong nhà trường phải thường xuyên học tập và nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức rõ ràng, đầy đủ về nhiệm vụ chính trị, thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học – công nghệ, củng cố nhận thức và lòng tin của quần chúng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     - Đảng bộ tiếp tục quán triệt chỉ thị số 33/2006/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng, tạo sự đồng thuận trong nhà trường, xây dựng những chương trình hành động cụ thể, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo.

      2. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị

     - Nhiệm vụ chính trị của nhà trường là hoàn thành công tác chuyên môn nhằm tạo ra đội ngũ nhân sự đa trình độ: đại học và trên đại học cho ngành ngân hàng và các ngành trong nền kinh tế, có chất lượng cao, góp phần thiết thực cho đường lối đổi mới kinh tế nói chung và đổi mới giáo dục nói riêng của Đảng, của Nhà nước.

     3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

     Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý và phục vụ đủ đức, đủ tài là trách nhiệm lãnh đạo thường xuyên của Đảng bộ. Đảng bộ phải coi trọng công tác lãnh đạo các cấp chính quyền trong nhà trường, thực hiện tốt nhất đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; nhằm tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đóng góp tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

    4. Lãnh đạo việc xây dựng cơ sở vật chất, những phương tiện cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập đạt hiệu quả

     Trên cơ sở vật chất hiện có của nhà trường, Đảng bộ lãnh đạo các Phòng, các Khoa, các Trung tâm, các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất phù hợp với kế hoạch giảng dạy, đào tạo, xây dựng cơ sở thực hành và thực tập cho sinh viên ngày càng tốt hơn, gắn với thực tiễn hoạt động của các tổ chức tài chính, ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong giảng dạy và học tập của nhà trường, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

     5. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

     Phát huy thành tích đạt được trong lãnh đạo tổ chức đoàn thể của Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục lãnh đạo bằng nghị quyết của Đảng, triển khai cụ thể, kịp thới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong nhà trường.

     6. Công tác phát triển và xây dựng Đảng

     - Thông qua phong trào chung của trường, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, Đảng bộ có kế hoạch bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng tích cực có lý tưởng cộng sản, đủ những điều kiện để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. 

     - Xây dựng chương trình hoạt động của Đảng ủy, của chi bộ theo định kỳ có chất lượng, thiết thực và hiệu quả gắn việc nâng cao trình độ nhận thức của Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Củng cố sinh hoạt của tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ theo đúng quy chế của ban chấp hành Đảng ủy đã xây dựng và ban hành; các chi bộ phải duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, cải tiến nội dung sinh hoạt theo các chủ đề thiết thực và hiệu quả đi vào chiều sâu tránh hình thức.

     - Đảng bộ có kế hoạch bồi dưỡng những cán bộ có triển vọng tốt, có năng lực chuyên môn đưa vào diện quy hoạch tham gia học tập các lớp lý luận chính trị, quản lý nhà nước trong kế hoạch chung của Đảng ủy khối, Thành ủy để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực và phẩm chất đạo đức, có tính Đảng cao tập hợp được quần chúng tạo sự đồng thuận trong đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.