Hướng dẫn Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013 và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong năm 2013

12:45 10/09/2016

Hướng dẫn Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2013 và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong năm 2013 (19/12/2013)