Hướng dẫn Việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nên cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

12:46 10/09/2016

Hướng dẫn Việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nên cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
Hướng dẫn Việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nên cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

File đính kèm

Hướng dẫn Việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nên cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" Tải về