Kế hoạch đánh giá Đảng viên và Cơ sở Đảng năm 2016

16:34 26/12/2016


File đính kèm

Huong dan 27.pdf Tải về
MAU 1-DANGVIENLACANBO2016.doc Tải về
MAU 1-DANGVIENLACONGCHUC2016 - .doc Tải về
MAU 1-DANGVIENLASINHVIEN2016.doc Tải về
MAU 1-DANGVIENLAVIENCHUC2016.doc Tải về
Mau 2-BOSUNGHOSO2016.doc Tải về
Mau 3-BAOCAOTONGKETVAPHUONGHUONGCUACHIBO2016.doc Tải về
Mau 4 - BIEUDIEMDANHGIACHIBO2016.doc Tải về
Mau 5-DENGHIKHENTHUONGTAPTHEVACANHA2016.xls Tải về
Mau 6-THONGKENENNEPSINHHOAT&BAOCAODVVANGHOP2016.xls Tải về
Mau 7-BAOCAOTONGHOPQD76.xls Tải về
Mau- PHIEUBAULAN12016.doc Tải về
Mau-PHIEUBAUXUATSAC2016.doc Tải về
nghi quyet tw4 khoa xii.pdf Tải về