Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức hàng năm

15:51 06/12/2017


Tài liệu đính kèm

BIEUMAUHOSODANHGIATOCHUCDANG&DANGVIEN2017.rar Tải về