Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành TW Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

09:58 13/03/2017