Mẫu biểu kết nạp đảng viên

Tài liệu đính kèm

NQ_ban_hanh_quy_trinh_ket_nap_dang.pdf Tải về
MAU_1-KND.doc Tải về
MAU_2_-KND.doc Tải về
HUONGDANKHAILYLICHCUANGUOIXINVAODANG.doc Tải về
MAU_3_-KND.doc Tải về
MAU_4A_-KND_.doc Tải về
MAU_4-KND.doc Tải về
MAU_5_-KND.doc Tải về
MAU_6_-KND.doc Tải về
MAU_8_-KND.doc Tải về