Mẫu biểu xét chuyển đảng chính thức

Tài liệu đính kèm

Mẫu BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Của đảng viên dự bị Tải về
Bản nhận xét Đảng viên dự bị Tải về
Ý KIẾN NHẬN XÉT Của Chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên dự bị Tải về
Ý KIẾN NHẬN XÉT Của tổ chức Đoàn nơi công tác đối với Đảng viên dự bị Tải về
Ý KIẾN NHẬN XÉT Của tổ chức Công Đoàn nơi công tác đối với Đảng viên dự bị Tải về
TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT Của tổ chức đoàn thể CT-XH nơi sinh hoạt và Chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Tải về
NGHỊ QUYẾT Đề nghị công nhận đảng viên chính thức Tải về