Điểm tin

Công văn 37-Cv/ĐU V/v Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2017 và cả nhiệm kỳ 2017-2020 của các Chi bộ trực thuộc gắn với thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy Tp. HCM

16:55 20/09/2017


chuongtrinh&congvantrienkhaikiemtragiamsat7da01_6-16_52_40_154.jpg

2-16_52_39_408.jpg

Tài liệu đính kèm

CHUONGTRINH&CONGVANTRIENKHAIKIEMTRAGIAMSAT7DA01.pdf Tải về